Statuten Letteren- & WijsbegeerteKring

Titel I: benaming, zetel, doel en duur

Art. 1:
De naam van de vereniging luidt: Letteren- en WijsbegeerteKring afgekort LWK.

Art. 2:
De vereniging is gestoeld op het principe van het Vrij Onderzoek.

Art. 3:
De zetel van de vereniging is gevestigd op de VUB, Campus Etterbeek, Pleinlaan 2 D.1.17, 1050 Brussel. Het postadres is p/a BSGgtgv, Campus Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, Gebouw F, Lokaal F070. Bij beslissing van het bestuur van LWK kan deze overgebracht worden naar een andere plaats binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 4:
LWK groepeert als facultaire kring de studenten die een opleiding volgen aan de Letteren en Wijsbegeerte Faculteit van de Vrije Universiteit Brussel.

Art. 5:
De Letteren- en Wijsbegeertekring werd opgericht op 29 april 1993 te Brussel, als fusie van Historia-Filosofia en Germania-Romania. De duur van de vereniging is onbeperkt.

Art. 5 bis:
LWK onderschrijft de minimumstatuten van het BSG die goedgekeurd werden tijdens het academiejaar 2006 – 2007

Art. 5 tris:
LWK verbindt zich ertoe de rechten van de mens te eerbiedigen en ze na te leven.

Titel II: de leden

Art. 6:

 1. LWK kent effectieve leden, sympathiserende leden, ereleden en bestuursleden. Effectieve leden zijn leden die het principe van het Vrij Onderzoek onderschrijven, student zijn aan de VUB, behoren tot de studierichtingen vermeld in artikel 4 en hun lidgeld hebben betaald en/of het afgelopen jaar in het bestuur gezeten hebben. Slechts zij, de effectieve leden, hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. Sympathiserende leden zijn leden die student zijn aan de VUB en hun lidgeld betaald hebben. Ereleden zijn leden die student, oud-student, academisch personeel of sympathisanten zijn aan de VUB en hun erelidgeld hebben betaald. Bestuursleden zijn leden die een bestuursfunctie het afgelopen jaar hebben uitgeoefend.
 2. Slechts de effectieve leden en de bestuursleden die aanwezig zijn hebben stemrecht op de Algemene Vergadering.

Titel III: de Algemene Vergadering

Art. 7:
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden en bestuursleden, zij wordt voorgezeten door de voorzitter van LWK en komt minstens 1 maal per jaar samen. De Algemene Vergadering komt samen in de loop van de maanden april, mei of juni, met uitzondering van de vakantieperiodes.

Art. 8:
De Algemene Vergadering beslist over de goedkeuring van het jaarverslag van het uittredende bestuur. Op de Algemene Vergadering worden tevens de kandidaat-bestuursleden voorgesteld. De Algemene Vergadering is bevoegd de statuten te wijzigen volgens de procedure in art. 11.

Art. 9:
De Algemene Vergadering wordt samengeroepen door de voorzitter van LWK. Een Buitengewone Algemene Vergadering moet worden samengeroepen na schriftelijke aanvraag van 1/3 van de bestuursleden van LWK of na schriftelijke aanvraag van 1/2 van de effectieve leden van LWK. De leden moeten minstens 14 dagen op voorhand gewaarschuwd worden via publicatie ad valvas en in de studentenpublicaties. Deze bijeenroeping moet een gedetailleerde dagorde bevatten.

Art. 10:
De Algemene Vergadering kan slechts geldig vergaderen indien 1/10 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet bereikt wordt, is de volgende Algemene Vergadering geldig, ongeacht het aantal aanwezige leden. Tussen beide Algemene Vergaderingen moet minstens een tijdspanne van 3 weken liggen.

Art. 11:
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen. Bij wijzigingen van de statuten is een 2/3 meerderheid van de aanwezige stemmen vereist en dient 1/2 van de effectieve leden aanwezig te zijn.

Art. 12:
De Algemene Vergadering kan slechts geldig vergaderen over punten die in de dagorde voorkomen. Elk lid kan een punt op de dagorde laten verschijnen mits dit tenminste één dag voor de vergadering schriftelijk bij de voorzitter van LWK wordt ingediend.

Art. 13:
Op de Algemene Vergadering hebben de effectieve leden zoals omschreven in artikel 6 twee stemmen en de aanwezige schachten één stem.

Titel IV: het bestuur

Art. 14:
Alleen effectieve leden zijn verkiesbaar in de hoofdfuncties van LWK. Sympathiserende – en ereleden kunnen ook in de aanvullende functies zetelen.

Art. 15:
De samenstelling van het bestuur:

 1. Het bestuur telt minstens de volgende vier hoofdfuncties:

– Een voorzitter:
De voorzitter zit de bestuursvergaderingen en de Algemene Vergadering voor, organiseert de Algemene Vergadering, vertegenwoordigt de kring op allerhande gelegenheden, organiseert allerhande activiteiten en staat in voor de verkiezing van het nieuwe bestuur.

– Een ondervoorzitter:
De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. De ondervoorzitter zetelt tevens in het BSG convent zoals omschreven in het huishoudelijk reglement van het BSG.

– Een secretaris:
De secretaris maakt een verslag van alle bestuursvergaderingen en stelt eventueel het moreel jaarverslag van de kring op. De secretaris is tevens de coördinator faculteitsvertegenwoordiging, zoals omschreven in artikel 14.3.

– Een penningmeester:
De penningmeester houdt de boekhouding van de kring bij, stelt een financieel verslag op van elke activiteit, stelt het globaal financieel jaarverslag van de kring op, is verantwoordelijk, samen met de voorzitter, voor alle inkomsten en uitgaven van de kring.

Cumulatie van hoofdfuncties, zowel intern (binnen LWK) als extern (alle door de StudentenRaad van de VUB erkende kringen, met inbegrip van het Brussel StudentenGenootschap, Studiekring Vrij Onderzoek, de Moeial en de StudentenRaad), is niet mogelijk.

Het bestuur kan uitgebreid worden met meerdere leden en functies, zijnde gewone bestuursleden.

 1. De voorzitter van LWK (al dan niet in waarnemende functie) kan niet tegelijkertijd tot het voorzitterschap behoren van een bestuurs- of beslissingsorgaan aan de VUB.
 1. Binnen LWK dient er een coördinator faculteitsvertegenwoordiging aangeduid te worden. Deze staat in voor het overleg tussen studentenafgevaardigden in de opleidingsraad, onderwijsraad, vakgroepenraden en Faculteitsraad en zorgt bovendien voor een nauw contact met de studentenafgevaardigden in het Faculteitsbestuur en Raad van Bestuur.

Deze rapporteert op de bestuursvergadering van de kring over alle materie aangaande studentenvertegenwoordiging.

De cumulatie van deze functie is niet mogelijk tussen alle door de StudentenRaad van de VUB erkende facultaire kringen.

Art. 16:
Het bestuur is belast met de dagelijkse werking van LWK. Het wordt voorgezeten door de voorzitter van LWK.

Art. 17:
Het bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter van LWK. Een buitengewone vergadering moet samengeroepen worden op aanvraag van 1/3 van de leden van het bestuur.

Art. 18:
Het bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer de helft van het bestuur aanwezig is.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid (dit is het geheel getal onmiddellijk groter dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen). Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art. 19:
De dagorde wordt bepaald door de voorzitter. Een lid van het bestuur kan een punt op de dagorde laten plaatsen mits kennisgeving aan de voorzitter ten laatste een uur voor de vergadering.

Art. 20:
Het bestuur wordt jaarlijks verkozen tijdens geheime en schriftelijke verkiezingen. De kandidaat bestuursleden worden verkozen bij meerderheid van stemmen. Deze verkiezingen dienen plaats te hebben in de maanden april, mei of juni. De verkiezingen kunnen niet plaatshebben tijdens een vakantieperiode.

Art. 21:
De kandidaturen voor bestuursfuncties dienen bij de voorzitter van LWK ingediend te worden en dit ten laatste 1 uur voor de Algemene Vergadering. De kandidaat voorzitter dient dit 24 uur op voorhand mee te delen aan de voorzitter van LWK. De kandidaat voorzitter dient minstens 1 jaar in het LWK-bestuur te hebben gezeteld en in zijn/haar doopjaar een van de opleidingen omschreven in Art. 4 gevolgd hebben. Indien dit niet mogelijk is of indien dergelijke kandidaat voorzitter niet verkozen wordt, dan pas kan iemand anders in aanmerking komen voor de functie van voorzitter. Elk verkozen bestuurslid kan zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie in het volgende academiejaar.

Art. 22:
Bij bestuursverkiezingen dient minstens ??? van de effectieve leden en de bestuursleden van het voorgaande jaar aan de stemming deel te nemen. Indien dit quorum niet bereikt wordt, dienen nieuwe verkiezingen uitgeschreven te worden en dit totdat het quorum wel wordt behaald. Het oude bestuur behoudt zijn mandaat tot het nieuwe bestuur verkozen is.

Titel V: niet naleving van de statuten en ontbinding van de kring

Art. 23:
Elk lid van LWK wordt verondersteld de statuten gelezen en goedgekeurd te hebben.
Bij niet naleving van deze statuten kan er klacht ingediend worden bij de Algemene Vergadering, het Brussels StudentenGenootschap of de voorzitter van de StudentenRaad.

Art. 24:
Om tot ontbinding van LWK over te gaan is het akkoord vereist van ??? van de effectieve leden en ??? van de wettelijk ingeschreven studenten van de opleidingen zoals vermeld in artikel 4. De beslissing om tot ontbinding over te gaan kan enkel genomen worden tijdens de Algemene Vergadering.

Art. 25:
Bij ontbinding van LWK waarschuwt het bestuur de StudentenRaad. De StudentenRaad stelt dan curatoren aan die ervoor zullen zorgen dat, na vereffening van alle schulden, de resterende bezittingen van de kring aan de Sociale Sector Studenten zullen overgedragen worden.

Titel VI: Subgroepen van de kring

Art. 26:
Binnen de schoot van LWK kunnen er verschillende subgroepen bestaan. Een subgroep dient te allen tijde te voldoen aan volgende criteria:

 • De subgroep bestaat uit effectieve leden van LWK.
 • De oprichting van elke subgroep moet met een Algemene Vergadering bevestigd worden.
 • De subgroep wordt op elke LWK-vergadering vertegenwoordigd door een afgevaardigde. Deze afgevaardigde is een bestuurslid van LWK.
 • Elke subgroep is zelf verantwoordelijk voor haar werkingskosten. De financiën van de subgroep dienen in evenwicht te zijn.

Art. 27:
De subgroepen van LWK zijn de volgende:

 • ERGO, of de studiekring filosofie

Titel VII: Studentikoze bepalingen

Art. 28:
LWK beschikt over een huishoudelijk reglement, dit dient gelezen en nageleefd te worden door elk LWK-bestuurslid. Er wordt op de naleving toegezien door die bestuursleden wier functie rechtstreeks te maken heeft met de studentikoziteit. Deze functies zijn: de voorzitter, de ondervoorzitter, de doopmeester en de schachtentemmer(s).

Art. 29:
Personen die gedoopt zijn bij LWK en student zijn aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte hebben het recht om de LWK-caducé,le soleil triste, aan te vullen met de caducé van de eigen vakgroep.

Art. 30:
Betreffende de caducés eigen van de vakgroep.

 • Talen: “Romain” ofte “Minerva”
 • Geschiedenis, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen: “Athene”
 • Kunstwetenschappen en Archeologie: “gekruiste sikkels”
 • Toegepaste Taalkunde: “faraonisch dodenmasker/sfinx”